OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Fundacja Rozwoju Biznesu informuje, że dokłada wszelkich starań aby przetwarzane w ramach realizacji celów statutowych dane osobowe były bezpieczne. Nigdy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych. Spełniając nakładany przez RODO obowiązek informujemy, że:

 1. Administratorem (zwanym dalej „Fundacją”) danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Biznesu (Dalewo 82, 63-100 Śrem) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000524387, NIP 7851799225, REGON 302837661. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail biuro@frb.org.pl.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym specjalistą ds. ochrony danych osobowych (lub jeżeli ma zastosowanie – Inspektorem Ochrony Danych) poprzez adres e-mail iod@frb.org.pl.
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe wyłącznie w ramach realizacji celów statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e, f RODO. W przypadku poszczególnych projektów podstawą do przetwarzania danych może być również dobrowolnie wyrażona zgoda osoby której dane dotyczą.
 4. Fundacja przetwarza dane ogólnodostępne, lub dane podane przez osobę której dotyczą a w szczególności (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres do korespondencji).
 5. Fundacja nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem są sytuacji kiedy prawo wywiera na Fundacji takowy obowiązek np. w związku z toczącym się postępowaniem.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji projektu na potrzeby którego są przetwarzane.
 7. Prawnie uzasadniony interes Fundacji należy rozumieć jako przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego oraz przetwarzanie niezbędne do zapobiegania oszustwom.
 8. Fundacja informuje, że osoba której dane osobowe są przez nią przetwarzane ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia przetwarzanych danych.
 9. Fundacja informuję ponadto, że każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych (a w szczególności strony internetowe firm, baza CEIDG gdzie przedsiębiorca nie sprzeciwił się upublicznianiu danych, KRS).
 11. Fundacja przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, nie stosuje profilowania a Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Fundację do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych tpay.com. Przekierowanie do tpay.com następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
 4. Informacja dla konsumentów (https://secure.tpay.com/partner/pliki/informacja_dla_konsumenta.pdf)
 5. Regulamin dokonywania płatności (https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf)

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Biznesu;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod e-mail: iod@frb.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem szybkich płatności tpay.com są przetwarzane przez po akceptacji regulaminu dokonywania płatności.
  Administratorem danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Zapoznaj się z pełną treścią